Produktkataloger

Hos Rubberstyle AS får du alt innen gummi for industrielle formål

rubberlogo

Våre egne kataloger

Siden starten i 1924 har vi arbeidet med gummi som hovedråstoff. Vi kjenner materialene og mulighetene. I en årrekke har vi produsert og levert gummiprodukter for offshore- og landbasert industri, landbruk, offentlige etater, organisasjoner og øvrig næringsliv. Våre erfarne fagfolk kjenner produktene og mulighetene. Våre kunder signaliserer et behov – vi kommer opp med en god og kundetilpasset løsning.

esoYuGummiprodukter 1 pdf

Rubberstyle AS har ekspertise, teknologi og lang erfaring med krevende spesial­produkter for on- og offshore­bruk. Vi deltar i utviklingsfasen, lager proto­typer, tester, justerer og produserer. Gummi er en unik råvare, og kan ikke erstattes av andre materialer.

mattekatalogen2009 pdf
Valg av matte til inngangs­partiet er viktig med hensyn til hvordan firmaet ønsker å bli presentert utad. Vi kan tilby matter som møter de strengeste krav til kvalitet og effektivitet. Mattene våre skreddersys til ethvert behov, der du selv kan velge farge, form og oppsett.
esolUTechnical rubber pdf
Small or big commission, simple packings or big and complicated mouldings? Our specialists are ready to give you the help and service you need. Rubberstyle AS works according to strict quality procedures in all sections. We are ISO9001 Certified by Dovre International.
Shibata fenderteam logo

Skips- og havnefendere

ShibataFenderTeam is a specialist in the design of safety critical fender systems that protect people, ships and port infrastructure. ShibataFenderTeam offers customized fender solutions and provides detailed and extensive design input and support to engineering companies, operators and other stakeholders at an early project stage. Providing safety critical fender systems, ShibataFenderTeam has a strong focus on producing all major components in-house ensuring highest quality and reliability at their own production facilities in Europe and Asia.

Produktkataloger

lyddempendematerialer komprimert pdf

Lyddempende materialer

espSyStratocell Whisper pdf

Stratocell Whisper

espMUAntiNoise pdf

AntiNoise

Rig Grip brochure 2016 pdf

Rig Grip

Cargo Grip brochure 2016 pdf

Cargo Grip

SafetyGrip brochure 2016 pdf

Safety Grip

Gummiduk pdf

Gummiduk

Gulv og matter2019 EN compressed pdf

Gummigulv

Gummimatter pdf

Gummimatter

Profiler fendere compressed pdf

Gummiprofiler

CelleGummi Image

Cellegummi

Kabelbeskyttere og sikkerhets produkter pdf

Kabelbeskyttere

pvcfliser compressed 1 pdf

PVC Fliser

Silikonslanger pdf

Silikonslanger

Vibrasjonsdempere 2019 compressed pdf

Vibrasjonsdempere

Matter for lekeområder pdf

Matter for lekeplassområder

Send oss en forespørsel

2 + 4 =

Informasjonen som legges inn i skjema blir brukt for å komme i kontakt med deg, og vil ikke bli brukt i forbindelse med markedsføring eller gitt videre til noen tredjeparter. Informasjonen lagres internt på nettside, og i vår e-post klient på ubestemt tid. Ta kontakt om du ønsker informasjonen slettet. Les mer i vår personvernerklæring.

Salgs- og leveringsbetingelser

Kjøpers innkjøpsbetingelser er ikke bindende for Rubberstyle AS, med mindre det foreligger en skriftlig avtale.

1. Tilbud og Avtale

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.

Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.

Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalings sikkerhet for hele eller deler av leveransen.

1. Tilbud og Avtale

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.

Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.

Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalings sikkerhet for hele eller deler av leveransen.

2. Pris og forutsetninger

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert.

Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling. Vi forbeholder oss rett til å beregne den på leveringstidspunktet gjeldende pris, uansett om særlige forbehold i så henseende ikke måtte være tatt.

3. Leveringsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt er våre leveringsbetingelser FCA Stavanger.

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger tar hånd om lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.
Kjøper plikter å reklamere ved forsinkelse innen syv dager etter avtalt levering skulle funnet sted.

4. Forsendelse

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av Selgers transportør. Frakt kan belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010.

Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.

5. Forsinkelse

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger besørger lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.

6. Reklamasjon

Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig.

Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Slik reklamasjon dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument;

Manko i innhold av varer skal skje straks og senest innen 10 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene

Mangelfull vare må skje snarest mulig og senest 10 dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget.

Varen det reklameres på skal returneres leverandør i sin helhet. Er en vare levert med fabrikasjonsfeil, vil den ved omgående returnering bli reparert eller byttet uten kostnad.

Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

7. Pakking & Emballasje

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold til faktisk kost.

8. Mottaks kontroll

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.

9. Force Majeure

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

10. Retur av varer

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering.

Kundespesifiserte produkter varer tas ikke i retur.

Dersom retur aksepteres av selger, må det beregnes minimum 20 % returgebyr.

Fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

11. Eiendomsretten

Selger har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Former og verktøy betraktes, inntil de er fullt betalt, som vår eiendom. Vi har tilbakeholdsrett i kjøpers former og verktøy, inntil ethvert mellomværende med kjøper, herunder inngåtte leveringsavtaler, er oppgjort.

Former og verktøy dekkes ikke av vår forsikring.

12. Betalingsbetingelser

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 15 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Fakturering skjer per prosjekt, det samme gjelder for innfordring ved mislighold og inkasso. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

 Enhver tvist mellom partene, som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett.

Innovasjon sammen med kunden

Vår spesialitet er skreddersøm av kundespesifiserte produkter, gjerne gummi mot metall eller gummi med innlagte forsterkninger som cord, aramid eller metall-duk. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller ta en kikk i våre kataloger.