Rubberstyle AS er en av landets ledende gummi­produsenter

Rubberstyle AS (tidligere Stavanger Gummi-industri AS, etablert 1924) er en av Norges ledende gummiprodusenter. Vi har i dag fabrikk i Dusavik v/Stavanger. Hoveddelen av vår produksjon består av gummi beregnet for det industrielle og offshorerelaterte markedet.

Vi produserer tekniske produkter i alle størrelser og kvaliteter, i store og små serier. Vi produserer spesialkvaliteter som innfrir de spesifikke krav som stilles til det ferdige produkt. Rubberstyle har eget gummi blanderi og utfører kompresjons støping av gummi produkter. Dette gir oss stor fleksibilitet og muligheter.

Vår spesialitet er skreddersøm av kundespesifiserte produkter, eksempelvis gummi sammen med metall og/eller med innlagte forsterkninger.

Vi er ISO-sertifiserte (9001:2015) og Achilles-godkjent.

Rubberstyle AS,
Finnestadsvingen 36,
4029 Stavanger

TLF: 51542800
Epost: salg@rubberstyle.com

Vi har løsningene

Siden starten i 1924 har vi arbeidet med gummi som hovedråstoff. Vi kjenner materialene og mulighetene. I en årrekke har vi produsert og levert gummiprodukter for offshore- og landbasert industri, landbruk, offentlige etater, organisasjoner og øvrig næringsliv.

Våre erfarne fagfolk kjenner produktene og mulighetene. Våre kunder signaliserer et behov – vi kommer opp med en god og kundetilpasset løsning.
Velkommen som kunde hos Rubberstyle – vi lover deg god service, gode løsninger og fornuftige priser. Vi er ikke fornøyd før du er det.

Våre sertifikater

Vi er ISO-sertifiserte (9001:2015) og Achilles-godkjent.

Achilles 2020

NS-EN ISO 9001:2015

Rubberstyle AS sin kvalitetspolicy

R
Rubberstyle AS lever av fornøyde kunder. Vi skal ha et totalperspektiv på kvalitet og skal ligge i forkant av utviklingen med kontinuerlig forbedringsarbeid.
R
Kvalitet begynner på toppen i organisasjonen og skal gjennomsyre alle prosesser i organisasjonen – som en naturlig del av vår bedriftskultur.
R
Den viktigste kvalitetskontrollen er det kunden som står for. Vi er fornøyd når kunden er fornøyd.
R
Rubberstyle AS utarbeider årlige kvalitetsplaner med målbare og tallfestede tiltak for kvalitetsforbedring.
R
Kvalitet er å levere produkter, tjenester og kundeservice i tråd med kundens behov og forventninger, til avtalt tid og avtalt pris. Kvalitet er også fokus på egen effektivitet, lønnsomhet og HMS.
R
Kritiske produkter som skal oppfylle presise, spesifikke krav som for eksempel NORSOK-standard, brannhemmende egenskaper, el-isolerende egenskaper eller antistatiske egenskaper dokumenteres med materialsertifikater.

Kvalitetskontroll

Rubberstyle AS arbeider etter strenge kvalitetsprosedyrer i alle seksjoner. Vi er ISO9001 Sertifisert av Dovre International. Det vil du også finn oss i Achilles-databasen.

Salgs- og leveringsbetingelser

Kjøpers innkjøpsbetingelser er ikke bindende for Rubberstyle AS, med mindre det foreligger en skriftlig avtale.

1. Tilbud og Avtale

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.

Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.

Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalings sikkerhet for hele eller deler av leveransen.

2. Pris og forutsetninger

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert.

Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling. Vi forbeholder oss rett til å beregne den på leveringstidspunktet gjeldende pris, uansett om særlige forbehold i så henseende ikke måtte være tatt.

3. Leveringsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt er våre leveringsbetingelser FCA Stavanger.

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger tar hånd om lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.
Kjøper plikter å reklamere ved forsinkelse innen syv dager etter avtalt levering skulle funnet sted.

4. Forsendelse

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av Selgers transportør. Frakt kan belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010.

Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.

5. Forsinkelse

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger besørger lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.

6. Reklamasjon

Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig.

Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Slik reklamasjon dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument;

Manko i innhold av varer skal skje straks og senest innen 10 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene

Mangelfull vare må skje snarest mulig og senest 10 dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget.

Varen det reklameres på skal returneres leverandør i sin helhet. Er en vare levert med fabrikasjonsfeil, vil den ved omgående returnering bli reparert eller byttet uten kostnad.

Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

7. Pakking & Emballasje

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold til faktisk kost.

8. Mottaks kontroll

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.

9. Force Majeure

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

10. Retur av varer

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering.

Kundespesifiserte produkter varer tas ikke i retur.

Dersom retur aksepteres av selger, må det beregnes minimum 20 % returgebyr.

Fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

11. Eiendomsretten

Selger har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Former og verktøy betraktes, inntil de er fullt betalt, som vår eiendom. Vi har tilbakeholdsrett i kjøpers former og verktøy, inntil ethvert mellomværende med kjøper, herunder inngåtte leveringsavtaler, er oppgjort.

Former og verktøy dekkes ikke av vår forsikring.

12. Betalingsbetingelser

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 15 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Fakturering skjer per prosjekt, det samme gjelder for innfordring ved mislighold og inkasso. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

 Enhver tvist mellom partene, som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett.

Code of Conduct

Slik gjør vi i Rubberstyle AS

Enhver virksomhet som vil bestå og ønsker å utvikle seg positivt over tid må ha et verdigrunnlag, eller noen kjøreregler, som er basisen for en god bedriftskultur. Dette gjelder også i Rubberstyle AS:

R

Kunden er den viktigste personen i vårt firma. Fornøyde kunder er alles ansvar, – og vi anstrenger oss til det ytterste for at kunden skal bli fornøyd.

R
Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd i vår bedrift; produkter, prosesser og leveranser og å gjøre ting riktig – første gangen.
R
Vi er løsnings- og mulighetsorienterte, og vi liker å si ja.
R
Vi opptrer ærlig og redelig i forhold til ansatte, kunder og samfunnet for øvrig.
R
Vi tror på samarbeid, kunnskapsdeling og et hyggelig arbeidsmiljø.
R
Vi er opptatt av miljø, og anstrenger oss for at Rubberstyle AS skal være en god samfunnsaktør.