Om oss


Bygg

Rubberstyle AS (tidligere Stavanger Gummi-industri AS) kan se tilbake på en lang historie som en av Norges ledende gummiprodusenter.

Vi har i dag en moderne fabrikk i Dusavik v/Stavanger. Brorparten av vår produksjon består av industrigummi beregnet for det industrielle- og offshorerelaterte markedet.

Det vi eventuelt ikke produserer selv kan vi levere fra en av våre samarbeidspartnere.

Vi kan produsere produkter i alle størrelser fra ganske små til formater opp til 1,8 x 1,2 meter og i alle typer gummikvaliteter. Vi kan dessuten levere gummikvaliteter i NORSOK-standard og i brannhemmende kvaliteter. I tillegg til flere lagerførte blandinger, så har vi vårt eget blandeverk. Vi kan derfor lage spesialkvaliteter som innfrir de spesifikke krav som stilles til det ferdige produktet. Vår spesialitet er skreddersøm av kundespesifiserte produkter, gjerne gummi mot metall eller gummi med innlagte forsterkninger som cord, aramid eller metallduk.

Vi er ISO-sertifiserte (9001-normen) og Achilles-godkjent.

Kvalitetspolicy

1 - Rubberstyle AS lever av fornøyde kunder. Vi skal ha et totalperspektiv på kvalitet og skal ligge i forkant av utviklingen med kontinuerlig forbedringsarbeid.

2 - Kvalitet begynner på toppen i organisasjonen og skal gjennomsyre alle prosesser i organisasjonen - som en naturlig del av vår bedriftskultur.

3 - Kvalitet er å levere produkter, tjenester og kundeservice i tråd med kundens behov og forventninger, til avtalt tid og avtalt pris. Kvalitet er også fokus på egen effektivitet, lønnsomhet og HMS.

4 - Den viktigste kvalitetskontrollen er det kunden som står for. Vi er fornøyd når kunden er fornøyd.

5 - Kritiske produkter som skal oppfylle presise, spesifikke krav som for eksempel NORSOK-standard, brannhemmende egenskaper, el-isolerende egenskaper eller antistatiske egenskaper dokumenteres med materialsertifikater.

6 - Rubberstyle AS utarbeider årlige kvalitetsplaner med målbare og tallfestede tiltak for kvalitetsforbedring.

Salgs- og Leveringsbetingelser

Tilbud og avtale:

Tilbudet er bindende i den tidsperioden fastsatt i tilbudsdokumentet, regnet fra tilbudets dato. Bindende avtale anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

Pris og prisforutsetninger:

Prisen oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling.

Levering:

Hvis ikke annet avtales, leveres varene ex works selgerens adresse i henhold til Incoterms 2010.

Reklamasjon:

Reklamasjon over forsinkelse eller manglende levering tas kun til følge såfremt den skjer senest 8 dager etter varens mottakelse. Reklamasjon over mangler tas kun til følge såfremt den skjer senest 8 dager etter at varen er tatt i bruk, dog senest 6 mnd. etter levering har funnet sted. Varen det reklameres på skal returneres leverandør i sin helhet.

Ansvar:

Kunden kan ikke gjøre gjeldende erstatningskrav, eller kreve prisavslag eller heving av avtalen p.g.a. skader eller utgifter som en følge av skjulte feil eller mangler ved varen eller ved følgeskader. Dersom en vare er beheftet med mangler er misligholds-beføyelsen overfor leverandøren begrenset til omlevering av en ny, feilfri vare. I tilfelle krig, streik, lockout, arbeidsulykke eller forcemajeure som er utenfor leverandørens kontroll, og som kan ha innflytelse på levering av kontrahert vare, er leverandøren fritatt for enhver misligholdsbeføyelse.

Retur av varer:

Før eventuell retur må saksbehandler kontaktes for avtale. Årsak til retur skal påføres. Returgebyr vil være 20 % av fakturert beløp. Spesielt fremstilte varer tas ikke i retur. Frakt- og omkostninger vedrørende returvarer belastes alltid kunden.

Eiendomsretten:

Selger har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Betalingsbetingelser:

Hvis ikke annet avtales, er betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager. Etter forfall 9,25 % rente.

Rubberstyle AS forbeholder seg rett til forandringer på alt ovenstående, uten forutgående varsel.

-Code of Conduct (Slik gjør vi i Rubberstyle AS)